Steunregeling regionale journalistiek

Nog plannen voor regionale samenwerking?

Driekwart miljoen euro heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers uitgetrokken ter ondersteuning van samenwerkingsprojecten gericht op de verbetering van de journalistieke infrastructuur in een regio. Tot en met maandag 14 september kunnen nog projectplannen ingediend worden.

Voor de concept- en ontwikkelfase van de beoogde samenwerkingsprojecten heeft het Fonds in 2012 in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld. Aangezien de maximale hoogte van deze subsidie per project is vastgesteld op € 150.000, kunnen minimaal drie samenwerkingsprojecten op ondersteuning rekenen. De verwachting is echter dat meer dan drie projecten in aanmerking zullen komen voor ondersteuning door het Fonds, waardoor het totaalbedrag van € 450.000 dus ook onder meer dan drie partijen verdeeld zal moeten worden.

De subsidie wordt verstrekt voor een periode van maximaal 1 jaar. De bijdrage van het Fonds – in de vorm van een uitkering – bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. De deelnemende projectpartijen regelen zelf (uit eigen middelen, provinciale projectsubsidies, sponsoring, inkomsten uit exploitatie e.d.) de aanvullende financiering.

Projecten die in de concept- en ontwikkelfase (in 2012) zijn gehonoreerd, kunnen in 2013 een aanvraag indienen voor de ontwikkel- en implementatiefase. Voor deze fase heeft het Stimuleringsfonds in totaal € 300.000 gereserveerd, met een maximum van € 100.000 per project.

Voorwaarden

Zoals gesteld staat de regeling open voor projecten gericht op vormen van samenwerking, die als doel hebben de journalistieke infrastructuur in een regio te verbeteren.
De projecten kunnen zowel gedrukte als audiovisuele media behelzen, maar uiteraard ook internetproducten, mobiele dragers, of combinaties van al deze media.

In aanmerking voor subsidie komen projecten die betrekking hebben op:

  • lokale of regionale journalistieke activiteiten;
  • de ontwikkeling en implementatie van nieuwe combinaties van of met bestaande regionale en/of lokale journalistieke producten;
  • de ontwikkeling en implementatie van nieuwe journalistieke modellen, platforms of bedrijfsmodellen;
  • en passen binnen één van de door het Stimuleringsfonds opgestelde profielen.

Profielen

Het Stimuleringsfonds hoopt met deze steunregeling een aantal pilotprojecten van de grond te brengen die zich (inhoudelijk, organisatorisch, etc.) van elkaar onderscheiden, zodat uiteindelijk ook de opgedane kennis en ervaring veelvormig is. Samenwerkingsprojecten die een subsidie-aanvraag willen indienen, moeten daarom passen in één van de vier volgende profielen:

  1. Professional publishing. Gericht op geïntensiveerde samenwerking tussen regionaal dagblad en regionale omroep.
  2. All together now. Alle (of veel), in de regio aanwezige media-initiatieven werken samen aan de realisatie van een gezamenlijk platform.
  3. We, the people. Verkenning en organisatie van de informatierol van partijen die publiceren niet als hoofddoel hebben (bloggers, organisaties, bedrijven, overheden, kennisinstellingen, etc.) en de manier waarop professionele media daar een podium voor kunnen bieden.
  4. No guts, no glory. Regionale samenwerkingsmodellen die nog niet kunnen worden gedestilleerd uit de nu zichtbare sectorontwikkelingen. Met lef als leidraad.

PPS

De subsidie-aanvragen van de samenwerkingsprojecten worden beoordeeld door het bestuur van het Stimuleringsfonds van de Pers, dat daarbij geadviseerd wordt door een groep van deskundigen. In deze expert-ronde is ook het Commissariaat voor de Media betrokken, zodat in het geval van vormen van publiek-private samenwerking in een vroeg stadium een globale toets kan worden uitgevoerd.

In het experimenteer-artikel betreffende samenwerking tussen publiek gefinancierde instellingen (regionale of lokale omroep, bibliotheken, etc.) en commerciële partijen zijn de mogelijkheden tot samenwerking weliswaar iets verruimd, maar erg doorzichtig is de regeling nog niet. Vandaar dat de expertise van het Commissariaat direct bij de beoordeling van de subsidie-aanvragen is ingeroepen.

Een opvallende voorwaarde van zo’n publiek-private samenwerking (ook wel pps genoemd) is bijvoorbeeld dat er sprake is van een gelijkwaardige inbreng van publiek en commercieel. Het gaat daarbij dan niet om de inbreng van kapitaal of menskracht, maar om het aantal partijen per segment. Zijn er drie publiek gefinancierde partijen bij het betrokken, dan dienen er ook drie commerciële partijen aan mee te doen.

Onderzoek

Parallel aan de steunregeling voor journalistieke infrastructuur in de regio werkt het Stimuleringsfonds aan een uitgebreid onderzoek naar het huidige nieuwsaanbod in de regio. Doel daarvan is om in eerste aanleg te komen tot een overzicht van het aantal potentiële nieuwsplatformen – waaronder print, omroep en internet – in ruim 400 Nederlandse gemeenten.
Een daaropvolgende analyse van de onderzoeksgegevens moet duidelijk maken welke trends daaruit zijn af te leiden. In de derde fase van het onderzoek worden eerdere ervaringen met (hyper)lokale samenwerkingsverbanden verzameld en beschreven, d.w.z. de lessons learned op basis van projecten uit de Persinnovatieregeling van het Stimuleringsfonds, alsmede diverse internationale voorbeelden van kansrijke scenario’s.

Het onderzoek dient ook praktische handvatten op te leveren voor het selecteren van de pilotprojecten in het kader van de verbetering van de journalistieke infrastructuur in de regio. Tevens zal zodra bekend is in welke regio’s die pilots van start gaan (naar verwachting in december a.s.), vervolgonderzoek plaatsvinden waarbij op locatie wordt gemeten – als een zgn. nul-meting – wat het niveau (kwalitatief en kwantitatief) van de nieuwsvoorziening binnen die regio is. Met als doel uiteindelijk ook het effect van een pilot in een bepaalde regio op de flow van de nieuwsstroom te kunnen meten.

Het kader

Onderzoek en pilots worden uitgevoerd op initiatief en onder regie van het Stimuleringsfonds voor de Pers, tegen de achtergrond van het in november 2011 verschenen adviesrapport Regionale Media Centra, alsmede het door de minister van OCW aangekondigde experimenteerartikel inzake publiek-private samenwerking in de Mediawet.

Het onderzoek naar de regionale nieuwsvoorziening staat onder leiding van Quint Kik (mail quint@svdp.nl). Voor de uitvoering van de pilots is Jan Bierhoff (mail jan.bierhoff@hszuyd.nl) programmamanager.

Meer informatie

Checklist met subsidievoorwaarden.

Hoe de subsidie aan te vragen.

Wat op het gebied van publiek-private samenwerking (afgekort: pps) wel en niet mag, is terug te vinden in de brochure van het Commissariaat.

Het onderzoek naar regionale nieuwsvoorziening.

Themasessie Pers en Omroep d.d. 13 oktober 2011.

Wim Verbei

Wim Verbei is mede-organisator en uitvoerder van het project Uitgeverij van de Toekomst.

Alle artikelen van Wim Verbei op De Nieuwe Reporter.