vergrootglas_&_krantSerie: Journalistiek onderzoek onderzocht (2)

Aankomende vrijdag vindt in Amsterdam een symposium plaats dat beoogt een ontmoeting te zijn tussen de mediawetenschap en journalistiek. De aanleiding is een inventarisatie die de mediawetenschappers Kees Brants en Peter Vasterman hebben gemaakt van het onderzoek dat in Nederland gedaan wordt naar de journalistiek. De komende dagen zal De Nieuwe Reporter verslag doen van deze inventarisatie en de conferentie, en een podium zijn voor het bijbehorende debat. Hieronder bekritiseert Jan Bierhoff, projectleider van het 3D-project en lector Infonomie & Nieuwe Media aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht, de inventarisatie van Brants en Vasterman.

In het septembernummer van Tijdschrift voor Communicatiewetenschap publiceerden Kees Brants en Peter Vasterman een inventarisatie van Nederlands onderzoek naar journalistiek. Hun opmerkelijke conclusie: er wordt door journalism studies relatief weinig onderzoek gedaan naar de kern van de discipline, het journalistiek handelen zelf (zo’n 6 procent van de gescande research), en al helemaal niet ter redactie, met behulp van etnografisch onderzoek of case studies. Toch zijn die studies er wel, in redelijke aantallen zelfs. Ze vliegen alleen onder de radar van de gevestigde communicatiewetenschap, en kwamen zo niet in beeld bij de inventarisatie van Brants en Vasterman.

Enkele voorbeelden
Er is de laatste tijd behoorlijk wat onderzoek gedaan naar redactionele vernieuwing. Een willekeurige greep uit de oogst van het laatste jaar: een studie van Hans Van Moorsel (Universiteit van Tilburg) naar procesverstorende innovatie in het dagbladbedrijf, een analyse van Mijke Slot (TNO) van het innovatieklimaat bij Nederlandse media, een studie naar de relatie van journalisten met hun chefs op het punt van experimentele formats (Sander Spek, Infonomics), alle drie op basis van langer verblijf op de werkvloer en gesprekken met sleutelfiguren. Allemaal ook netjes gepubliceerd en met de beroepsgroep besproken.

Zo zijn er, op andere thema’s, meer rapporten te noemen, en als de economische invalshoek meegerekend wordt heel wat meer.

Wat opvalt, is dat het steeds spelers, zowel organisaties als onderzoekers, betreft die niet in de hier besproken overzichtsstudie voorkomen. Kennelijk zijn de media interessant studieobjecten, alleen wat minder binnen de communicatiewetenschap in de strakkere definitie van het woord. Andere disciplines en faculteiten bewegen zich even gemakkelijk binnen het domein, consultants verdienen er hun brood mee, particuliere kennisinstellingen nemen het mee in hun portfolio. En de media interacteren vooral met deze partijen.

Een paar suggesties
Journalism studies is van iedereen. Is dat een probleem? Wel voor de communicatiewetenschap, dunkt me. Ook de auteurs van de overzichtsstudie sluiten af met de bange vraag naar de relevantie van al die inhoudsanalyses, theoretische beschouwingen en modellen voor een sector in transitie. Vandaar, in de rest van dit artikel, enige suggesties voor aangepast gedrag.

Inventariseer ook toegepast onderzoek
Om te beginnen is het nuttig om niet uit te gaan van een eenheidsdefinitie van journalism studies, maar ook voor deze discipline de gebruikelijke onderzoekstypologie van toepassing te maken. Dat biedt ruimte voor onderscheid tussen onafhankelijke en belangengebonden (contract-)research. De onafhankelijke, academische stroom kent zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. In de hier besproken inventarisatie is de toegepaste variant ondervertegenwoordigd (vooral door peer-reviewed artikelen als ijkpunt te nemen) en ontbreekt de sfeer van het contractonderzoek geheel.

En laten dat nu juist de researchlijnen zijn waar de beroepspraktijk het meeste aan heeft en in geïnteresseerd is. Het pleidooi hier is om ook aan deze drie, praktijkrelevante disciplines eens een inventarisatieronde te wijden. Die oplijsting van thema’s, studies en rapporten brengt de gewenste dialoog met de journalistieke beroepsgroep een stuk dichterbij.

Door deze nuancering wordt het ook mogelijk om ieder van de onderzoekstradities op eigen merites te beoordelen. Fundamenteel georiënteerde communicatiewetenscahp is waardevol voor het definiëren van het geheel, de grote lijnen en de maatschappelijke implicaties. Het toegepaste onderzoek zoomt in op zowel ‘dienen’ als ‘duwen’: dienen, bij het zoeken naar antwoorden op door mediaorganisaties geformuleerde vragen, en duwen, door journalisten eveneens met (soms lastige) inzichten te confronteren, ze een spiegel voor te houden.

Bij het contractonderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen de focus op exploreren (het verkennen van nieuwe concepten) en op exploiteren (gericht op direct toepasbare producten en diensten). Voor mij zijn al deze varianten onderzoeksgereedschap, dat al naar gelang de situatie of vraag strategisch kan worden ingezet. Daar zou, althans dat is mijn opinie, de communicatiewetenschap, eerder dan uitsluitend vanuit een academisch bastion te opereren, zich meer bewust van moeten zijn.

Input uit andere wetenschappelijke disciplines
Als de relatie met de beroepspraktijk punt van zorg is, verdient naast het karakter van het onderzoek ook de inhoudelijke dimensie aandacht. Communicatiewetenschap is nu voor alles een alfa-ding, zoals ook Brants en Vasterman vaststellen. Historisch verklaarbaar, maar daar hebben de media in knelpositie weinig boodschap aan. De transformatie van analoge naar digitale media, van aanbod- naar vraaggestuurde informatie is veelomvattend en, zoals gebleken bij de introductie van eerdere general purpose technologies niet voorzien van standaardoplossingen.

De wetenschap kan in dit proces een cruciale rol spelen, en de beroepspraktijk erkent dat ook, meer dan ooit. Alleen, kritische beschouwingen of typologieën zijn dan niet het eerste waar je aan denkt. Media zijn nu vooral geïnteresseerd in bijdragen vanuit economische hoek (business modelling), de cognitieve psychologie (interaction design), bedrijfskundige analyses (innovatiestudies) en technologische expertise zoals diverse technische universiteiten die nu fourneren. Voor de communicatiewetenschap ligt er de uitdaging om met die onderzoeksgroepen en faculteiten (binnen en buiten de alma mater) te associëren en meer multidisciplinair dan tot nu toe andere nadrukken te leggen qua onderzoeksaanpak en themakeus.

Toekomstige trends
Het zou ook geen kwaad kunnen als de veilige distantie (van buitenaf toezien) aangevuld zou worden met meer speculatieve vormen van wetenschapsbeoefening. Denk aan het naar de toekomst extrapoleren van nu nog onzekere trends en het ontwikkelen van alternatieve scenario’s voor mogelijke veranderroutes.

Praktische relevantie van onderzoek agenderen
Mijn inschatting is dat pas na dit type verschuivingen in aanpak, de journalistiek de communicatiewetenschap serieuzer gaat bejegenen. Daar is nu nog nauwelijks sprake van. Ik kan me uit decennia werkcontacten met journalisten, nationaal en internationaal, geen moment herinneren waarin met respect werd gerefereerd aan inzichten of handelingsperspectieven die langs deze weg werden verworven.

Wetenschappelijke schuchterheid zowel als professionele arrogantie droegen lang bij aan het intact houden van deze kloof. Nu de media, noodgedwongen, maar niettemin, meer aandacht gaan geven aan wetenschappelijk gefundeerde analyses, is het de beurt aan de communicatiewetenschap om de praktische relevantie van haar body of knowledge hoger te agenderen.

Andere afleveringen van de serie ‘journalistiek onderzoek onderzocht’

Al 10 reacties — discussieer mee!