vergrootglas_&_krantSerie: Journalistiek onderzoek onderzocht (3)

Vanmiddag vond in Amsterdam een symposium plaats naar aanleiding van een inventarisatie die de mediawetenschappers Kees Brants en Peter Vasterman hebben gemaakt van het onderzoek dat in Nederland gedaan wordt naar de journalistiek. Pieter Broertjes, lector aan de Hogeschool Utrecht en voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, reageerde vanmiddag in een lezing op de uitkomsten van de inventarisatie. Hieronder volgt een verkorte versie van zijn tekst.

De journalistiek verkeert in een heftige transitie. Dat is wat anders dan een crisis.   Nieuwe technologie, nieuwe spelers, nieuwe eigenaren, een nieuwe generatie journalisten en een nieuw publiek dat gratis nieuws waardeert, bieden volop kansen om te moderniseren en ons aan te passen aan de nieuwe tijd. Dat is het beeld aan de buitenkant. Kom op, niet langer getreuzeld, pak de nieuwe kansen en lever maatwerk: luister naar je publiek, investeer in digitale platforms en verwaarloos het oude ambacht niet! Sterker, zorg voor een kwalitatief beter product. Verwaarloos print niet, want kranten –papier – zijn nog lang niet passé.

Op de werkvloer wordt dat heel anders ervaren. Daar heerst grote onzekerheid over de toekomst. Voor het eerst sinds decennia wordt gesproken over de eindigheid van papier als informatiedrager. Met lede ogen wordt de opkomst van iPhone en iPad gade geslagen. Prachtige producten maar ten koste van wat vieren die hun triomfen? En wat komt er nog aan, waardoor het bestaande, krakende  businessmodel (60 procent abonnementen en 40 procent advertenties) nog verder wordt uitgehold?

De Volksrant Media Groep
In mijn openbare les als bijzonder lector journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, uitgesproken in juni 2007, verwoord ik mijn ‘simpele’ droom. Over vijf jaar (dat is dus in 2012!) hebben nieuwe en oude media zich verenigd in de Volkskrant Media Groep (VMG). Niet bekvechtend maar samenwerkend. Met de moederkrant als spil (het liefst op Berliner-formaat), met een vitale, goed opgeleide redactie en een hoeveelheid sterke merken, gerelateerd aan het moedermerk de Volkskrant.

Van krantenbedrijf naar informatiefabriek: de Volkskrant wordt een nieuwsproducent met verschillende snelheden; snel en accuraat op de site en langzaam en degelijk in de krant en de weekendkaternen.

Voorschrijdende technologie en veranderend consumentengedrag zal ons dwingen tot nog radicalere stappen. Die constatering doet ook de commissie Brinkman die vorig jaar zomer een inspirerend vergezicht schetste voor onze sector. Kranten, televisiezenders en internetsites zullen, op straffe van hun eigen ondergang, moeten fuseren. De nieuwe mediawet geeft daarvoor ook de nodige ruimte. Er is alleen nog erg veel koudwatervrees – je moet elkaar niet langer zien als concurrenten, maar erop vertrouwen dat je samen sterker staat. Dat vereist een enorme cultuurverandering.

Niet uit onderzoek
Mijn inzichten – overtuiging? – haalde ik niet uit onderzoek. Helaas. Ik wist dat twee van de drie mensen denken dat de papieren krant (liefst op kleiner formaat) alleen kans van overleven heeft als zij is gekoppeld aan een website, maar veel meer ook niet.

Mijn kennis haalde ik van ver. Tijdens een reis naar Tokio in 2005 en een bezoek aan de Verenigde Staten in 2008. Toen drong pas goed tot me door dat digitale informatie de norm wordt de komende decennia. Dat je mobiele telefoon je persoonlijke assistent wordt voor alles en nog wat (ja, ook bij het boodschappen doen in de supermarkt). Wie die ontwikkeling links laat liggen, zo werd mij duidelijk gemaakt, is reddeloos verloren.

Dichterbij huis vonden we in de IFRA een partner in business. Zij boden cursussen aan waarin de redactie leerde om te gaan met digitale platforms en hoe je video’s moest maken. De meeste collega’s van de Volkskrant – jong en oud – kwamen zeer geïnspireerd terug uit Darmstad en wilden direct aan de slag. Zo bouwden we gezamenlijk een geïntegreerde newsroom, onder leiding van Jan ’t Hart . Digitaal leiderschap tonen, dat was ons punt aan de horizon.

En wat mij ook steeds duidelijker werd, is dat de hoofdredacteur de regisseur moet zijn. Niet over de commerciële activiteiten, zeker niet, maar wel als spil en eindverantwoordelijke voor print en site. Die regierol is cruciaal in de overlevingsstrategie waarin we verzeild zijn geraakt. Het gaat om het bewaken van integere journalistiek op het oude en het nieuwe platform.

Het Vlaamse model
En toen kwamen de Belgen aan boord en werden we geconfronteerd met het zogeheten Vlaamse model. De instructies waren helder. De hoofdredacteur maakt de papierenkrant (terug in zijn hok), de marketingafdeling verkoopt er zoveel mogelijk en de site is iets totaal anders. Zoals de voorman van de Persgroep , Christian van Thillo het vaak zegt: “Internet is voor nieuws; papier voor selectie en duiding. Het zijn verschillende metiers.”

Helemaal waar, maar in een modern krantenbedrijf c.q. informatiefabriek gaat het om de kwaliteit van de informatie en de exclusiviteit van het nieuws. En dan maakt het niet meer uit waar en hoe dat wordt gepubliceerd; in print of digitaal. De discussie gaat over de balans tussen print en nieuwe media, in de wetenschap dat nieuws gratis is geworden en overal verkrijgbaar is.

Ik wil best toegeven dat we in het recente verleden te gemakkelijk onze printpareltjes via de site hebben vrijgegeven. Daarin meer maat houden is uitstekend. Dus niet meer de totale inhoud van de weekend bijlage Het Vervolg op vrijdagavond al on line zetten. Dat is onverstandig; daarin hebben onze Belgische vrienden domweg gelijk.  Maar dat is iets anders dan de newsroom scheiden van de rest van de redactie. Dat is dood in de pot. Soms bekruipt me weleens het gevoel dat bij onze Vlaamse krantenmakers liefde voor papier blind maakt.

Hoe prettig zou het zijn geweest als we bij deze verschillen van inzicht  zouden kunnen beschikken over kloeke onderzoeksgegevens. Quod non. Er wordt verrassend weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken in de dagelijkse journalistiek., constateren ook Brants en Vasterman in hun inventarisatie van onderzoek.

Positieve ontwikkelingen
Maar laten we niet al te somber zijn. Er gebeurt ook veel wèl. Op universiteiten èn hogescholen.

In Groningen is zeer recent een onderzoek begonnen, onder leiding van de hoogleraren Marcel Broersma en Marc Chavannes, naar het functioneren van de newsroom als de moderne machinekamer van krantenredacties. Daarvoor wordt praktijkonderzoek gedaan bij de redacties van de NOS, het Financieel Dagblad en de Volkskrant.

Tegelijkertijd onderzoekt Marco van Kerkhoven, als lid van de kenniskring van de faculteit Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, de opkomst van geïntegreerde newsrooms bij enkele regionale kranten (met name bij Wegener).

Beide promotieonderzoeken kunnen belangwekkend materiaal opleveren over de zin en onzin van nieuwsorganisaties die hebben gekozen voor een en/en benadering als het gaat om print- en online berichtgeving.

Promovendus Sanne Hille en HU-lector Piet Bakker hebben de rol van burgerjournalistiek en citizen journalism tot onderzoeksdomein gekozen. Hun eerste bevindingen zijn pikant; het valt reuze mee met de invloed van burgerjournalistiek op de reguliere media. Beide onderzoekers gaan verder spitten en komen vast en zeker met nieuwe splijtende inzichten.

Irene Costera Meijer, hoogleraar Journalistiek aan de VU en lector aan Windesheim ziet publieksonderzoek als onmisbare schakel voor het verhogen van de kwaliteit van zowel de journalistiekwetenschap als de professionele beroepspraktijk. Zij pleit voor het ontwikkelen van nieuwe vertelvormen door middel van meer representatieve en participerende journalistiek.

Te kleine bijdrage
Maar alle optimisme over bovenstaande initiatieven ten spijt moeten we helaas concluderen dat de wetenschap over de hele linie te weinig bijdraagt aan onze kennisvermeerdering.

Die omissie is niet exclusief voor de gammawetenschap. Ook in bètakringen heerst onvrede over de gebrekkige kennis en de beperkte rol die de wetenschap speelt in het publieke debat. Frank Miedema, vice-voorzitter van het UMC in Utrecht, schreef een erg leuk boekje over Wetenschap 3.0. Daarin beschrijft hij op overtuigende wijze dat in het wetenschappelijke bedrijf moordende concurrentie zorgt voor perverse prikkels.

Miedema ontpopt zich als de Nederlandse Nick Davies van de wetenschappers. Davies, onderzoeksjournalist van The Guardian, ontmaskert in zijn fenomenale boek Flat Earth News (Gebakken lucht in het Nederlands) de Engelse kwaliteitspers waarin journalistieke arbeid steeds vaker onder druk staat van commercie en gebrek aan tijd (vanwege bezuinigingen op de journalistieke staf).

Publiceren in het Engels
Het lijkt wel alsof de slogan ‘published and be dammed’ tegenwoordig meer opgaat voor de wetenschap dan de journalistiek. Wie niet in het Engels publiceert, doet niet mee in het wereldje van onderzoekers. Een ambitieus proefschrift van Yael de Haan van de Universiteit van Amsterdam over verantwoordingsjournalistiek moet per se in het Engels worden gepubliceerd. Haar onderzoeksgegevens zijn ongetwijfeld interessant, maar zullen de werkvloer en de praktijk van alle dag niet beïnvloeden als de taal niet een beetje meehelpt.

Een gemiste kans juist in een tijd dat de schreeuw om meer verantwoording (ombudsmannen, lezersredacteuren!) in de journalistiek luider en luider wordt.

Sprong in de journalistieke arena
Ik zet mijn kaarten voorlopig op het onderzoek dat vanuit universitaire vakgroepen en  kenniskringen aan de hogescholen wordt geëntameerd.  In Groningen en Utrecht is het licht al gaan branden, andere plaatsen met journalistieke opleidingen moeten nu volgen.

Journalism studies moeten vanaf nu vaker de journalistieke praktijk als uitgangspunt van hun onderzoek nemen. Hoe lopen de hazen in de newsroom, niet alleen bij de kranten maar ook in Hilversum (publieke omroep)? En hoe werken print en online samen in de dagelijkse berichtgeving? Is het verstandig of dom om beide kanten van een medaille van elkaar te scheiden vanwege hun andere functie (slow/fast)?

Laten de journalistieke onderzoekers klaar staan met hun opschrijfboekjes en hun laptops om te registreren wat er gebeurt. Blijf niet aan de kant staan, maar spring erin. In de journalistieke arena gebeurt het. En rapporteer of onderzoeksjournalistiek niet het kind van de rekening wordt – alle mooie beloftes ten spijt – omdat onder economische druk alles vloeibaar wordt.

Journalistiek en onderzoek moeten meer twee helften van dezelfde medaille worden, dat verhoogt de weerbaarheid van ons vak en de beoefenaren ervan.

Andere afleveringen van de serie ‘journalistiek onderzoek onderzocht’

Al 6 reacties — discussieer mee!