Het web dwingt tot samenwerking, zoals in het eerste deel van deze analyse uiteen is gezet. In het verlengde van die internetwet bestaat er politiek en professioneel grote belangstelling voor de inrichting van regionale mediacentra, waarin door tal van spelers, regionaal en lokaal, wordt gewerkt aan een divers maar samenhangend aanbod van nieuws, cultuur en andere inhoudscategorieën.

Maar de exacte vormgeving van deze platforms staat bij lange na niet vast: wat is wenselijk, haalbaar, doelmatig, betaalbaar, regelbaar? Waaraan heeft het publiek vooral behoefte? Wat kan en wil de provincie als primaire betaalmeester? Welke krachten zijn leidend in dit proces? Voor het vinden van antwoorden op deze vragen is behoefte aan een experimenteeromgeving waarin de diverse alternatieven worden verkend en op waarde geschat.

Na royaal vooroverleg in het ‘Platform regionale mediacentra’, een informeel overleg waarin beroepsorganisaties en overheden de diverse scenario’s hebben verkend, lanceert het Stimuleringsfonds voor de Pers nu een ‘Programma regionale samenwerking’. Aan de hand van enige pilots zullen veelbelovende coalities van media en andere informatieleveranciers worden getest op kwaliteit en perspectief.

Op basis van begeleidend onderzoek en evaluatie van deze ‘living labs’ kunnen nuttige lessen worden geformuleerd met betrekking tot de vormgeving van regionale openbaarheid in het digitale tijdperk. Ook kan zo al doende, in plaats van alleen op papier, een aangepast regelgevend kader en herziene financieringssystematiek worden ontwikkeld en opgezet.

De subsidieregeling voor deze experimenten, waarvoor € 750.000 in kas is, staat tot midden september open. Geïnteresseerde partijen kunnen ter verkenning een globaal projectidee indienen, om in een vroeg stadium te toetsen of uitwerking en indiening interessant is. Gedetailleerde informatie op de website van het fonds, en de projectsite voor media-innovatie www.persinnovatie.nl.

Op 24 augustus wordt in het Utrechtse Mediaplaza een informatiebijeenkomst over het programma gehouden, waarop ook de eerste uitkomsten van een uitgebreid onderzoek naar de verschraling van de regionale nieuwsvoorziening.

Leren van proberen

De in het programma geplande pilots kennen zowel gemeenschappelijke als van elkaar afwijkende aspecten. Gemeenschappelijk zijn de uitgangspunten en te onderzoeken thema’s, onderling verschillend zijn de vormen van organisatie, beheer en cofinanciering. Overkoepelend en samenbindend zijn aansturing, begeleiding, monitoring en evaluatie. Om een zo compleet mogelijk inzicht te verwerven in de consequenties van de transformatie naar digitale condities, krijgen de pilots ieder een eigen profiel, en verkennen ze steeds een andere combinatie van spelers / marktpartijen. Onderstaand een korte typering.

  • Pilot 1: Professional publishing

Deze pilot mikt op geïntensiveerde samenwerking tussen de regionale dagbladen en de regionale omroep. Het is het scenario waarin het sterkst wordt vertrouwd op gevestigde, professionele media, die zich in samenwerking gaan heruitvinden voor continuïteit in een digitaal bestel. Uitdagingen zijn het opbouwen van voldoende wederzijds vertrouwen, de openstelling voor andere regionale informatieleveranciers en de harmonisatie van financieringsstromen.

Te tackelen probleem is de onderling afwijkende juridische structuur en rechtspersoonlijkheid, omdat publieke taken met commerciële zaken in overeenstemming moeten worden gebracht. Stip aan de horizon (het termijndoel) is de realisatie van een enkele, volledig geïntegreerde, multimediale nieuwsorganisatie.

  • Pilot 2: All together now

In dit scenario gaan alle, in de regio aanwezige media-initiatieven samenwerken aan de realisatie van een gezamenlijk platform. Deze pilot speelt in op de realiteit dat in veel regio’s meerdere spelers bijdragen aan de informatievoorziening: gevestigde media zowel als nieuwe aanbieders, regionale en lokale spelers, professioneel en semiprofessioneel. Dat brengt ook de lokale omroepen in beeld, zowel als de ‘hyperlocals’ die alleen/vooral op internet actief zijn. Uitdaging is het in lijn brengen van elkaars sterke kanten en ondervangen van elkaars zwakheden.

Hierbij is het de uitdaging om een samenwerkings-formule voor beroepsmatige en vrijwillige journalistiek te vinden. Het doel is het realiseren van een aanbiederneutraal platform, waar de informatieconsument snel zijn weg kan vinden.

  • Pilot 3: We, the people

Dit pilotproject verkent en organiseert de informatierol van al diegenen (bloggers, organisaties, bedrijven, overheden en instellingen) die publiceren niet als hoofddoel hebben en de manier waarop professionele media daar een podium voor kunnen bieden. De ‘civil society’ aan het woord dus, die met de komst van digitale communicatie tal van mogelijkheden heeft en benut om rechtstreeks informatie te verspreiden en verwerven. Nu gebeurt dat nog ad hoc, en doet ieder voor zich zijn ding in persoonlijke sites, web-TV, online magazines etc.

Uitdaging in deze pilot is het bijeenbrengen van al deze publicitaire uitingen op een gezamenlijk platform, als schakel naar de lokale / regionale bevolking. Binnen dit geheel krijgen intermediairs zoals bibliotheken een rol bij het ordenen en ontsluiten van al die informatie, en verkennen de gevestigde media een nieuwe nadruk op platformorganisatie, contextverschaffing, onderzoeksjournalistiek en kritische analyse.

De digitalisering van onze samenleving is een complex en langjarig proces, een ‘systemische’ transformatie waarvan de effecten doorgaans alleen in retrospectief volledig zichtbaar worden. Dat impliceert veel ruimte voor plotselinge doorbraken, technologische en andere innovaties die het speelveld radicaal kunnen veranderen. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest bij de informatiedragers, waar de geleidelijke ontwikkeling van e-readers volledig voorbijgestreefd is door de lancering van tablets. Spontane, spectaculaire groei leidend tot marktbeheersing was ook aan de orde bij een dienst als eBay, die het veilingprincipe op internet introduceerde.

Recente varianten als Groupon en Social Deal hebben die aanpak naar het culturele en hospitality-domein gebracht. Met dit gegeven in het achterhoofd, zal in het programma steeds ruimte blijven voor regionale samenwerkingsmodellen die nog niet kunnen worden gedestilleerd uit de nu zichtbare sectorontwikkelingen.

Lees ook deel 1: Internet dwingt regionale pers tot krachtenbundeling.

Jan Bierhoff is zelfstandig consultant bij Medialynx en programmamanager van het ‘Programma regionale samenwerking’.

Nog geen reactie — begin de discussie!